ROLA DIETETYKA W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

Technik dietetyk posiadający wymienione wyżej cechy powinien służyć radą i pomocą współpracownikom oraz prowadzić dokształcanie personelu, który nie ma odpowiednich wiadomości i umiejętności związanych z żywieniem dietetycznym. Postępuje on zawsze tak, aby nie urazić ambicji, często starszych wiekiem i stażem pracowników. Technik dietetyk powinien dążyć do wyrobienia w całym personelu zrozumienia dla roli żywienia dietetycznego w żywieniu zbiorowym. Zakłady gastronomiczne prowadzące żywienie dietetyczne umożliwiają bowiem ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia przewodu pokarmowego, układu krążenia, czy rekonwalescentom kontynuowanie leczenia dietą w warunkach poza szpitalnych.

Dieta powinna zapewnić ochronę chorych narządów i zapobiegać powstawaniu niedoborów pokarmowych. Dietetyk zaś jest obowiązany czuwać nad właściwym doborem produktów, które muszą być zawsze świeże i wysokiej jakości, wybierać odpowiednią technologię wykonywania potraw dietetycznych oraz kontrolować przebieg procesów technologicznych, zwracając uwagę na estetykę i higienę wykonania i podawania potraw. Do obowiązków dietetyka w zakładzie należy:

1) planowanie jadłospisów dekadowych dla poszczególnych grup diet, kontrola ich wartości odżywczej,

2) sporządzanie zbiorowego zapotrzebowania na produkty z magazynu na podstawie jadłospisów,

3) kontrola właściwego zaopatrzenia w produkty spożywcze, nadzór nad prawidłowym ich przechowaniem,

4) kontrola wykonywanych czynności produkcyjnych w toku procesu technologicznego, czystości i dokładności ich wykonania,

5) przeprowadzanie degustacji potraw przed przystąpieniem do ekspedycji,

6) czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie, pobieranie próbek wykonywanych potraw,

7) utrzymywanie stałego kontaktu z konsumentami, prowadzenie pogadanek o roli żywienia dietetycznego i wpływie jego na szybszy powrót do zdrowia, udzielanie porad i wskazówek odnośnie właściwego żywienia w różnych schorzeniach, prowadzenie pokazów z zakresu racjonalnego żywienia, informowanie i zaznajamianie z nowym sprzętem, który ma szczególne znaczenie przy sporządzaniu diet w domu.

Podobne wpisy